HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Apeldoornse Radio modelbouw Club “Aero‑Dynamic”

                        Artikel 1. Vereniging

Dit huishoudelijk reglement vult de statuten van de Apeldoornse Radio Modelbouw Club “Aero-Dynamic” (ARMC) aan maar in eerste instantie gelden altijd de statuten. 

Artikel 2. Missie en kernwaarden

De ARMC biedt op een laagdrempelige wijze gelegenheid aan alle geïnteresseerden om kennis te maken met de modelvliegsport of zich in het bedrijven daarvan te bekwamen. 

We zorgen ervoor dat de ARMC leden zich bewust zijn van hun omgeving. Op die manier wordt naar het wederzijds belang gezocht en bewaakt. 

De waarden uiten zich in: We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 

Artikel 3. Aanvang lidmaatschap

  1.  Een ieder, die lid wenst te worden van de ARMC dient zich bij het secretariaat aan te melden. Daar ontvangt hij een aanmeldingsformulier dat ingevuld en ondertekend, bij de secretaris moet worden ingeleverd.
  2.  Het bestuur beslist over de toelating als lid.

Artikel 4. Soorten lidmaatschap

De leden worden onderverdeeld in navolgende groepen: 

                a) Leden

                b) Jeugdleden*

                c) Gezinsleden

                d) Gezinsjeugleden *

                e) Ereleden

                f) Donateurs 

                * Jeugdlid is men tot 1 januari van het jaar waarop men de leeftijd van achttien jaar bereikt.

Artikel 5. Clublidmaatschap KNVvL

De ARMC is aangesloten bij de KNVvL volgens het clublidmaatschap. Dit betekent dat alle leden, behoudens de donateurs, automatisch bij de KNVvL als lid worden aangemeld.

Artikel 6. Bestuur

  1. Het bestuur is belast met:
  2. het uitvoeren van de besluiten van de Algemene Leden Vergadering;
  3. het beheren van de inkomsten, de uitgaven en de eigendommen van de vereniging;
  4. het houden van toezicht op alles wat de vereniging betreft;
  5. het uitleggen van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement, alsook van afzonderlijke reglementen en andere bepalingen.

       2.  Het bestuur neemt alle maatregelen van orde, stelt alle bijzondere reglementen vast en neemt namens de vereniging alle geschenken aan of weigert die.

       3.    Elk bestuurslid (alsook de door het bestuur aangewezen en daartoe gerechtigde functionaris) is gerechtigd ieder lid, met opgave van redenen, het gebruik van de bezittingen van de vereniging te weigeren en de toegang tot clubgebouw en/of modelvliegterrein te ontzeggen.

       4.     Om een goede continuïteit te waarborgen zullen de bestuursleden op afwisselende tijden aftreden. Ieder aftredend bestuurslid kan zich onmiddellijk herkiesbaar stellen en eventueel herkozen worden.

Artikel 7. Gebouw(en), terrein(en), letsel en schade

1.     De vereniging heeft zo mogelijk in gebruik of in beheer een of meerdere clubgebouw(en) en/of terrein(en), bedoeld voor het uitoefenen van de modelbouw en modelvliegsport.

2.     Ieder lid verplicht zich aan het terreinreglement te houden. Bij overtreding van dit reglement zal art.6 lid 3 van dit Huishoudelijk Reglement worden toegepast.

3.     Ieder lid verplicht zich te houden aan de door de vereniging vastgestelde reglementen ten aanzien van veiligheid en milieu. Bij overtreding van deze reglementen zal art.6 lid 3 van dit Huishoudelijk Reglement worden toegepast.

4.     Leden die gebruik maken van een gebouw en/of terrein van de vereniging dienen een persoonlijke W.A. verzekering te hebben die ook letsel en schade dekt, veroorzaakt door het uitoefenen van de modelvliegsport.

5.     De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of schade aan derden, veroorzaakt door leden van de ARMC of door gastvliegers

Artikel 8. Financiën

1.  Het bestuur stelt de contributie vast en dient dit als voorstel in op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

2.    Jeugdlid is men tot 1 januari van het jaar waarop men de leeftijd van achttien jaar bereikt

3.    Gezinsleden zijn leden van wie tenminste een van de ouders/verzorgers lid is.

3.    Gezinsjeugdleden  zijn jeugdleden van wie tenminste een van de ouders/verzorgers lid is.

4.  Donateurs van de vereniging betalen een jaarlijksevrijwillige bijdrage met een minimum bedrag dat door de ledenvergadering wordt vastgesteld.

5.  De jaarlijkse contributies zijn op 1 januari invorderbaar, voorzover niet uiterlijk voor de eerste december van het voorafgaande jaar het lidmaatschap c.q. donateurschap is opgezegd.

6.  Leden die na 1 april geheel of gedeeltelijk contributie verschuldigd zijn, zullen achtereenvolgens twee aanmaningen van de penningmeester ontvangen. Bij niet voldoen van de verschuldigde contributie wordt hen daarna het lidmaatschap ontzegd. Daarbij wordt geen afstand gedaan van de vorderingen op de bedoelde leden.

7.    Een deel van de werkzaamheden van de penningmeester kan onder goedkeuring van het dagelijks bestuur aan een tweede penningmeester worden opgedragen.

Artikel 9. Commissies

Voor elk van de volgende commissies kan door de ledenvergadering een beheerder / verantwoordelijke benoemd worden. Deze beheerder / verantwoordelijke kan zich voor de uitvoering van zijn taak, voor zover nodig, naar eigen inzicht laten bijstaan door een of meer leden van de ARMC (of door een of meer door het bestuur bevoegd verklaarde persoon respectievelijk personen, geen lid zijnde van de ARMC). De beheerder / verantwoordelijke zal op regelmatige tijden verantwoording aan het bestuur dienen af te leggen van gedane zaken en/of te plannen zaken..

1.     Beheer Clublokaal

Taakomschrijving: Door het bestuur gedelegeerde verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van het clubgebouw, de inventaris en catering ten behoeve van de ARMC. Ook ARBO zaken zijn bij de beheerder clublokaal belegd.

2.     Evenementen Commissie

Taakomschrijving: Door het bestuur gedelegeerde verantwoordelijkheid voor het organiseren van evenementen ten behoeve van de ARMC. 

3.     Leerlingenbegeleiding:

       Taakomschrijving: Door het bestuur gedelegeerde verantwoordelijkheid voor het organiseren van leerlingen begeleiding. Dit betreft het leren vliegen daarmee tot op het moment dat een vliegbrevet verkregen is.

4.     Bouwbegeleiding: 

Door het bestuur gedelegeerde verantwoordelijkheid voor het organiseren van bouwbegeleiding. Dit betreft  het leren bouwen c.q. repareren van modelvliegtuigen.

5.     Redactie clubblad Stabilo Express

       Taakomschrijving: Door het bestuur gedelegeerde verantwoordelijkheid voor het exploiteren van het clubblad en van de nieuwsbrieven.  

6.     Beheer ARMC website

       Taakomschrijving: Door het bestuur gedelegeerde verantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van de ARMC website.

7.     Baancommissaris

       Taakomschrijving: Door het bestuur gedelegeerde verantwoordelijkheid voor het beheer van het veld op de Alkenschotense heide, binnen de door de eigenaar (respectievelijk door de eigenaar daartoe aangewezen bevoegde persoon) en de ARMC gemaakte afspraken. De baancommissaris ziet er op toe dat wanneer er in clubverband wordt gevlogen dit volgens het Basis Veiligheids Reglement van de KNVvL gebeurd. De baancommissaris beslist in deze. 

8.     Veldzaken

       Taakomschrijving. Contactpersoon voor de gemeente, de KNVvL en andere instanties omtrent zaken met betrekking tot het verkrijgen en behouden van een eigen modelvliegveld.

Artikel 10. Slotbepalingen

In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 3 februari 2009